Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją, nustatęs, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai:
- Nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą.

Inspekcijos pareigūnas per vieną mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia privalomąjį nurodymą asmeninėmis lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius:
- Nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę.
- Išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir sutvarkyti statybvietę.
- Atstatyti savavališkai nugriautą kultūros paveldo statinį ar savavališkai išardytas kultūros paveldo statinio dalis ir, jei būtina, sutvarkyti statybvietę.
- Atstatyti savavališkai nugriautą statinį ar savavališkai išardytas statinio dalis, jei dėl statinio nugriovimo ar jo dalių išardymo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

Asmenys, kuriems pateikti šie privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir, sumokėję nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymų jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Plačiau:
Savavališkos statybos baudos
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Grįžti į sąrašą