Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba

Kultūros paveldo tvarkyba atliekama vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais. Prieš projektavimą būtina atlikti tyrimus (nustatytus paveldo tvarkybos reglamentuose). Kultūros paveldo departamentas išduoda specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, taikomus kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose.

Jeigu atliekami tik tvarkomieji paveldosaugos darbai, ruošiamas Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektas.

Jeigu atliekami tvarkomieji statybos darbai (taip pat tais atvejais, kai kartu numatoma atlikti ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus) , ruošiamas projektas pagal Statybos įstatyme numatytą tvarką. Jeigu numatoma atlikti statybos darbus, priskiriamus skirtingoms statybos rūšims, arba numatoma atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus, kartu atliekant ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus, gali būti rengiamas vienas, skirtingas statybos rūšis arba tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus jungiantis statinio projektas, projekto pavadinime nurodant atliekamų darbų rūšis.

Statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ypatingą statinį (įrašytą į registrą) ar statinį saugomoje teritorijoje, jo projekto vykdymo priežiūra yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus.

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai:
- Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte numatomi šio statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais ir tvarkomieji paveldosaugos darbai.
- Rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos) tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas.
Paprastojo ir kapitalinio remonto darbai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, atliekami vykdant tvarkomuosius statybos darbus, kurie nesusiję su kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių ir vertingų dalių bei elementų, nurodytų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktuose, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentuose bei apskaitos dokumentuose, keitimu. Paprastojo ir kapitalinio remontų projektai rengiami Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Tvarkomieji statybos darbai
Tvarkomieji paveldosaugos darbai
Projektiniai pasiūlymai

Grįžti į sąrašą