Projektiniai pasiūlymai (kultūros paveldo departamento laikinojo reglamento išdavimui)

Projektiniai pasiūlymai yra ruošiami prieš tvarkybos darbų arba tvarkomųjų statybos darbų projekto rengimą.
Projektiniais pasiūlymais saugomo objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo (toliau – užsakovas) išreiškia, kaip numato įgyvendinti savo planuojamą veiklą kultūros paveldo objekte arba šio objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje esančiame objekte.
Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais ir kitais registro duomenimis, prieš projektavimą atliktų tyrimų išvadomis, istoriniais, ikonografiniais ir kitais duomenimis. Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objektų teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi šiuo reglamentu bei statybos techniniu reglamentu STR „Statinio projektavimas“ nustatytais reikalavimais. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti patikrinti (pritarti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingai valstybės arba vietos savivaldybės institucijai (pagal kompetenciją), kuri pateiktiems pasiūlymams pritaria raštu arba institucijos spaudu „Patikrinta“ ir projektinius pasiūlymus tikrinusio (jiems pritarusio) specialisto parašu. Projektinių pasiūlymų, kuriems pritarta, vienas egzempliorius paliekamas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai. Ši institucija pagal turimus ir/ar papildomai valdytojų pateiktus ar kitu būdu gautus duomenis gali pareikalauti, kad užsakovas atliktų papildomus tyrimus bei pateiktų papildomus duomenis, ir/arba pasiūlyti, kad parengtų ir pateiktų kitus kultūros paveldo apsaugos reikalavimus atitinkančius projektinius pasiūlymus.

Kultūros paveldo objekto tvarkyba

Grįžti į sąrašą